T- Manager+ е складов софтуер. Решение за всеки бизнес, свързан с водене на складова наличност и продажби на едро, на дребно, следене на касови наличности, задължения от клиенти и към доставчици, производство, цени, разходи и много други. Trade Manager e създаден преди повече от 15 години, време в което продукта се е развил и видоизменил, според нуждите на потребителя, за да достигне до сегашната си комплексна визия. Днес T- Manager+ е мощна SQL интегрирана система, с възможност за онлайн връзка към сървъра, онлайн Портал за заявки на корпоративни клиенти с директен репорт към сървъра за изписване на заявките; Мобилно Приложение R91 - за продажби EXVAN или PRESALE, CRM, с директна връзка към сървъра; Онлайн магазин за продажби на дребно. Може да използвате T- Manager+ самостоятелно, или само с това от приложенията, което би било удачно за естеството на вашия бизнес. 

Мобилното приложение R91 e софтуер за разносна търговия под Android. С него следите наличност в мобилен склад, издавате стокови и фактури, работи по клиентски схеми. Вижте още информация за софтуера за мобилна търговия тук

T-Manager+ се състои от няколко големи раздела, взаимно свързани, обменящи информация помежду си - Наличност в скалдове, Продажби (5 начина за продажба), Парични средства, Логистика, Амбалаж, Производство, модул Магазин, Доставки, CRM - описание на пазара, Разходи, Служители и оператори, Справки и анализ на печалбата.

T- Manager+ е продукт на фирма Ранком 91 ООД, позната на пазара за софтуерни продукти от вече 25 години. T- Manager+ има директна връзка към Счетоводния софтуер ФАКТ-ФСД на Ранком 91 ООД. Вижте повече за продуктите на  Ранком 91 на официалния фирмен сайт.

 

 

 

Производство

В T-Manager+ е разработен модул за водене на производство и калкулация. Използване на рецепти за влагане на материали и автоматичен запис на продукция с точно изчислена единична доставна цена и обща стойност равна на стойността на вложените разходи. Съставя се документ за влагане на материалите и документ за приход на продукцията. Следене на складове за материали и продукция.

Може да се използва модул Производство за изчисляване на себестойност на продукция когато суровините са много на брой и (или) се водят разходи които увеличават стойността на готовата продукция. Също така можете да използвате модула за изчисляване себестойност на много продукти, получени от един материал.  

 

 

Аналитичност

     Чрез T-Manager+ може да добиете реална представа за успеха на бизнеса си, като редовно следите Приходи, Разходи, Печалба в модул Парични средства и справки.                                           

  •  Анализ на печалбата - изчисляване на марж от продажбите по клиенти.
  •  Анализ Продажби -  разлика между продажна и доставна цена, следене на продажбите по адрес на клиенти, следене на изпуснати ползи, водене на план за продажбите.
  •  Анализ на оборота - изчисляване на оборот - печалба по складове и работни места. Изчисляване на дял от оборота на определен артикул, или принос в общия приход.
  •  Изчисляване на обем най-продавани стоки или група стоки, анализ на резултата от промоции.
  •  Следене на разходи от модул "Разходи" с директна връзка към касите.
  •  Анализ на доставените стоки във вашия склад. Следене на коректна доставна цена. Изчисляване на марж от продажби на стоки, маркирани по доставчик.
  • Анализ на паричния поток. Следене на клиентски задължения и задължения към доставчик.

Оптимизация


     Едно от най-важните правила за търговския бизнес е Оптимизацията. Принципа е "Бъди пръв, бъди сега!"

T-Manager+ дава възможност да извършвате с бързина продажби на едро и дребно от вашия компютър или мобилно устройство, с възможност да получавате допълнителна информация относно клиента като - бележки, ценови схеми, информация за артикули, цени, количества купувани до сега; и задължения на клиента; формиране на клиентско досие, следене на клиентски задължения.

Модул "Mагазин" в Програмата дава възможност за продажби с баркодчетец, а в модул Продажби изписването на стокови разписки е оптимизирано с клавиши за бързо намиране на продуктите в големите номенклатури, автоматизирано решение на ценови схеми към клиенти и отстъпки.  Получавате продажбите като директна продажба или  заявени от Мобилното приложение R91, или Интернет Портала към Trade Manager+.

Най-новия модул към T-Manager+ е on-lain Portal за директни поръчки на едро към вас от вашите клиенти. Вашите клиенти ще могат сами да набират поръчката си към вас по всяко време на денонощието, като заедно с това ще  могат (или не могат) да виждат целия ваш асортимент. Тази поръчка ще бъде импортирана на вашия сървър веднага.

Чрез модул "Логистика" в T-Manager+ можете да изготвите Пътна карта, Маршрут на търговски агент, да направите отчет на агента с платените пари в брой или парите които се очакват по банка според извършените дневни продажби, или за дълъг период.

Не на последно място - амбалаж. T-Manager+ следи кой клиент какъв амбалаж е взел и какъв амбалаж дължи или е върнал.


 

 

 

Отчетност

Trade Manager+ e базиран на SQL база данни, позволяваща бърз достъп или он-лайн достъп на голям брой лица до сървъра при голям документооборот. Няма ограничение на броя лица работещи на един сървър. Няма ограничение на въведените документи, фактури, пътни листа или касови документи. Частичен достъп към сървъра имат само ползващите мобилната версия R91 на програмата. Техните документи и фактури ежедневно се прехвърлят на сървъра, което прави ежедневната отчетност детайлна и прецизно точна. 

Т-Manager+ позволява трансфер на документите към Програмния Продукт за двустранно счетоводство ФАКТ-ФСД, съставен от екипа на Ранком- 91 ООД, което успешно завършва бизнес цикъла. 

Програмата позволява експорт на фактури към няколко счетоводни програми, в аналитичен вид. 

 

 

 

 

 

Вендинг

Разработен е метод за водене на наличност във вендинг машини. Зареждане, опис на продадени стоки, опис на наличност, зареждане на отчет продажби, каса, отчет на каса за всяка машина.  

Вендинг


Статистика 

T-Manager+ е база данни за дълъг период от време, позволяваща лесно моделиране на данните и извеждане на резултат с максимална точност. Позволява да преглеждате или коригирате документи и фактури, да сравнявате или преглеждате периоди по доставки или продажби, да сравнявате продажби по дилъри, складове, към клиенти, по артикули или група артикули.  Информацията може да се анализира на ниво клиент, или категория клиенти, артикул или група артикули, колекция артикули, доставчик, плащания, склад и много други. 

 

 

Начало на страницата