Съгласно чл. 211, параграф 2 от Директива 2006/112 ЕО, някои данъчно задълженитени лица при внос на стоки могат да начислят ДДС, но не внесат веднага в митническото учреждение, ако:

- данъчно задълженото лице отговаря на следните условия, посочени в чл. 167а и чл. 167б от ЗДДС;

Read MoreОсчетоводяване Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки, съгл. чл.211, параграф 2 от...

Принципът на Обратно начисляване на ДДС при доставка, отговаряща на чл. 163 ЗДДС, част 2, по отношение на специфични метали, отпадъци и някои от видовете зърнени култури, описани в приложение 2 към глава 19а от ЗДДС, е с променен срок на валидност, беше валиден до 31.12.2018, като този срок е удължен до 30.06.2022 с Последните промени на ЗКПО И ЗДДС, обявени с ДВ, брой 98 от 27.11.2018г. 

Read MoreНови срокове за механизма на Обратно Начисляване на ДДС, осчетоводяване във ФАКТ ФСД, чл. 163 от...

Вид сделка 37 е ВОП без право на ДК в дневник покупки, но начислен ДК в дневника на продажбите. Използва се за покупка на автомобили от ЕС без право на ДК, т.е. за всички случаи на ВОП по чл. 13 от ЗДДС, задължение за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС, и без право на ползване на ДК, случай на изискуем данък според чл. 82, ал. 2, т.3 от ЗДДС. В конкретния пример закупеният автомобил не може да бъде използван пряко в дейността на търговското предприятие.

Read MoreВИД СДЕЛКА 37

В модул склад, въведете вид документ 01 фактура, вид сделка 09 или 10, освободени доставки, програмата автоматично ще затвори полетата за сметка и сума ДДС, ще отпечатате фактура без ДДС, автоматично ще се осчетоводи операция без ДДС в модул Счетоводство, която ще се отрази в дневника на Продажбите в колони 9 и 19, и в стойността на Продажбите в Декларация за ДДС.

Когато осчетоводявате фактура, издадена без ДДС само в модул Счетоводство, е необходимо да изберете вид документ фактура и вид сделка 09 или 10, за да затворите полетата за отразяване на стойността ДДС. 

 

Влезте в програмата с потребителя и паролата, които използвате до настоящия момент, приема се че те са с пълни права на действие. Отидете в меню Сигурност, изберете Нов оператор. Ще се отвори екранче, в първия ред въведете потребителско име на новия оператор, може да бъде съставено от една или повече букви,  след това въведете паролата на новия оператор, повторете паролата, на третия ред е необходимо да въведете ВАШАТА парола за вход в програмата, която е с пълни администраторски права.

Read MoreДобавяне на нов оператор, смяна на парола

Според ЗДДС документирането на доставките, за които е приложен специален режим на облагане на маржа на цената , става с издаването на два данъчни документа - фактури или известия към тях и протокол.

Read MoreСпециален ред на облагане на маржа с вид сделка 60

 

Желанието да напиша тази статия дойде с едно обаждане по телефона по един казус за закупен автомобил, от ЕС, без право на ползване на ДК. Съответно осчетоводения протокол за ВОП трябва да влезе в дневника на покупките в колона 9 със стойност не включваща стойността на ДК, а в дневника за продажбите, сумите да са разположени в колони 9,10,14,15. В основанието за съставяне на ВОП се записва: Протокол по чл. 117, на основание чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.

Read MoreВОП, ОПИСАНИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ

УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС, когато фирмата е КУПУВАЧ: ПОЛУЧАТЕЛ НА ФАКТУРА С ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ

Получателят на фактурата съставя Протокол по чл.117 или чл.116, ал.1, т.2 от ЗДДС – за начисляване на ДДС. (вижте цитат от закона тук!)

Read MoreВид сделка 43, 44, 45 и 46 обратно начисляване на ДДС

Първите стъпки на работния процес във ФАКТ-ФСД започват с решаване на следните въпроси:

  • ще се води ли аналитичен склад, с издаване на фактури от него; поделения, и складове от които се състои фирмата, нанасяне на фирмени данни, пореден номер на фактури, протоколи и проформи;
Read MoreФАКТ-ФСД дефиниране на сметкоплан

Когато имаме доставка на услуги от регистрирано или нерегистрирано за нуждите на ДДС лице в страна във ЕС или в страна извън ЕС, по реда на чл. 82 от ЗДДС,

Read MoreОсчетоводяване на Услуги по чл. 82 от ЗДДС

Осчетоводяването на внос със митническа декларация във ФАКТ-ФСД може да стане по няколко начина, които ще разгледаме, като се надявам така да обхвана нуждите на различните счетоводни случаи. Ще напиша и примери с водене на аналитичен склад.  

Read MoreОсчетоводяване на митническа декларация във ФАКТ-ФСД

чл. 28 от ЗКПО, чл. 29 и чл. 35 от ЗКПО уточняват непризнатите за данъчни цели счетоводни разходи от липси или брак на материали и материални запаси. Препис от тях ще намерите тук.

В модул склад от екран отписване се взима операция 60/30, по фактическа себестойност. Осчетоводява се. В счетоводството се взима още една операция 60/4532 - отразява се данъчно признатия размер на ДДС, посочва се в дневника на покупките в колона 12.

 

Спазването на регламент (ЕС) 2016/679/ 27.04.2016 относно защита на данните на физическите лица, тяхната последваща обработка и съхранение, изисква промяна в начина на съхраняване на личните данни, промяна в начина на съхраняване на лични данни, повишаване на сигурността при съхранение,  повишаване отговорността и допълнително обучение на лицата, имащи достъп до такава информация.

Read MoreПромени във ФАКТ-ФСД според регламент (ЕС)2016/679 (ЕС)

Въвеждане на начални салда в модул Склад се извършва, чрез извикване на всеки артикул поотделно в Склад -> База Данни-> Артикули по складове. Така посочените наличности се отразяват в начално салдо за периода в Оборотната ведомост на Склада.

Read MoreВъвеждане на начални салда и обороти във ФАКТ-ФСД

В раздел Счетоводство-> Справки-> Баланс, кликнете върху дефиниране на баланса. Заложени са някои сметки по счетоводен стандарт, но това е доста обща информация, всеки счетоводител сам трябва да нанесе сметките, които иска да се виждат в баланса на фирмата, особено в случаите когато вашите сметки се различават от общо приетите. В баланса може да посочите подсметки, когато трябва да се вижда тяхното салдо. Салдата на сметките не се записват, те се изчисляват. Сметки се добавят в колона "сметки формиращи актива" и "сметки формиращи пасива". Като разделител между сметките поставете запетая.

Read MoreДефиниране на баланс, ОПР, ОПП

Анулиране на фактури се налага тогава когато една фактура трябва да бъде унищожена по причина отказване или разваляне на сделката. Ще разгледам вариант, в който се налага анулиране на фактурата в текущия месец, т.е. в данъчния период на издаване на документа. В склада това се прави в Движение на стоки-> Анулиране на фактури, посочва се номерът на фактурата и годината, в която е издадена, натиска се Потвърждение. 

Read MoreАнулиране на фактури във ФАКТ-ФСД
Начало на страницата