R91 -  Мобилното Приложение към Trade Manager+ позволява да направите мрежа от маркирани обекти, която да видите в google maps. Направете засечка на GPS координатите на своите клиенти. За целта изберете клиента, потвърдете избора си с лек продължителен натиск върху името на фирмата, изберете от подменюто GPS1, GPS2 - за втори обект. Важно условие е да имате включени мобилни данни на устройството, GPS и физически да се намирате пред обекта на клиента.

GPS координати на клиентите се въвеждат за лесно намиране на клиентите. Например в случаите когато колегите се заместват, или е постъпил на работа нов служител, той лесно би трябвало да намира адресите, без да губи време.

no frameВсеки търговски агент, дилър, шофьор или друго название на длъжност,  може да изпрати своята заявка за зареждане на стоки от Склада към неговия мини склад Exvan от устройство с Android с приложение R91 към Търговски софтуер Trade Manager+. 

Влезте в меню "Зареждане", изберете артикул от падащото меню, изберете количество с кликване върху брой в стек или единична бройка, и ново, въведено от 24.07.2018 е леко задържане с пръст върху брой в стек, означава 100бр, леко задържане с пръст върху единична бройка зарежда 10бр. Заявените артикули ще видите подредени в табличен вид. Тази заявка се изпраща към сървъра с дневната или с частичната синхронизация.  На сървъра се извиква с F7 в екран "Прехвърляне", можете да коригирате или  допълвате и записвате, като програмата създава Приемо-Предавателен Протокол за прехвърляне на стока от основния склад в склад EXVAN. 

Изпратените клиентски поръчки от мобилно приложение R91 към сървъра могат да бъдат лесно коригирани в екран Продажби.

Влезте в екран Продажби, изберете поръчката с F7, извикайте я с двойно кликване, ще започнат да се наливат артикулите един по един. Тук ще забележите две нови въведения:

Read More: Нови доработки при обработка на Поръчки от R91 presale

В Мобилната версия R91 можете да експортирате от ПП "T-Manager+" вече създаден маршрут, така че Агентите ви да получават директна посока в която да се отправят. В маршрута са включени адресите за доставка на клиентите, които трябва да бъдат посетени за деня. Когато Агента отвори маршрута автоматично ще се изведат на екрана адресите, които да посети, подредени по осмотрение на създаващия маршрутите. В приложението е създадена бърза връзка за показване на адреса и навигация.

Въвеждането на документ фактура или стокова разписка на отложено плащане или с платежно нареждане става като Не въвеждате сума за плащане в документа. Фактурата може да бъде издадена от R91 mobile, или от офиса.

Ако е допусната грешка, и сте маркирали сума, то тази сума ще влезе в касата на оператора, а корекцията може да бъде извършена като отидете в меню "Плащане", изберете същия клиент и въведете сумата със знак минус. Така задължението ще бъде сторнирано, а касата с вярно салдо. Друг начин за корекция в гореспоменатия случай е в офиса, чрез анулиране на касов документ.

 

Начало на страницата