16. 09. 14
posted by: Nina

В "Trade Manager+" е създаден лесен начин за въвеждане на схеми за отстъпки към различни клиенти, за различни артикули.

Преди да започнете работа, актуализирайте програмата, пуснете update surver.

Отидете в Номенклатура на клиентите, намерете клиента, на който ще създавате схема, запишете неговия номер от номенклатурата в колона Схема. Вижте снимка 1:

Read More: Лесен начин за въвеждане на схеми
18. 10. 02
posted by: Nina

С "T-Manager+" можете да организирате целия процес по аналитично следене на партиди, сертификати, срок на годност, цена на партида за всеки артикул във един или повече складове. Справките за изходящ и входящ контрол на цялата наличност можете да получите бързо и лесно.

Read More: Входящ и изходящ контрол по Партиди в T-Manager+
18. 09. 10
posted by: Nina

В програма Т-Мanager+ e направен нов изглед на фактура. Виждат се повече полета с данни на клиент. Освен данните за фактура и номер на клиент, вече може да виждате име и адрес за доставка на обекта. Този изглед на фактура се предпочита от наши клиенти, които работят с много обекти намиращи се под шапката на една и съща фирма и всички обекти имат един и същ адрес и име за издаване на фактура, но вече може да бъде посочен адреса за доставка и име на обекта, за който се отнася фактурата. Тази добавка е опция, може да бъде стартирана, след актуализация, и сложена отметка за активност в Сервиз-> Настройки на операторите -> Други-> отметка на под меню "име на клиент и адрес за доставка на фактура".

18. 08. 30
posted by: Nina

За нуждите на българското законодателство всички фактури се издават на български език, ако е необходимо се прави превод на фактурата на друг език, но оригиналната фактура, която се осчетоводява е на български език. За улеснение на нашите клиенти, в ТМ+ е направен лесен начин за превод на фактурите на английски език.

Read More: Превод на фактури на английски
18. 08. 17
posted by: Nina

T-Manager+ с прецизна точност следи наличност във всеки склад след всяко нанесено действие. Независимо дали извършвате документ за приход, разход, продажба или корекция, програмата отразява действието спрямо моментната наличност. 

Read More: Засечка на складова наличност в ТМ+
18. 08. 14
posted by: Nina

План: 

1. Процедура за действие при кражби от някое лице от персонала на фирма. Превенция при кражби на пари и кражби на стока. Начин за доказване собствеността на фирмата; Начин за доказване на задълженията (ежедневната работа) на лицата (персонала във фирмата); начин на застраховане, правна намеса на нотариус; Намаляване на риска, чрез T-Manager+.

Read More: Превенции щети
18. 08. 01
posted by: Nina

В "T-Manager+" e направен нов вид експорт на стокова разписка. Новият експорт е в html формат, който позволява разширено възпроизвеждане на стоковата разписка с добавяне на текст в заглавието, в тялото или след стоковата разписка.

Read More: Експорт на стокова в html формат
18. 07. 24
posted by: Nina

Когато работите EXVAN се налага почти всеки ден да се прави зареждане на мини склада EXVAN. В T-Manager+ това става чрез документ за Прехвърляне от Основния склад към другия. Този документ може да бъде съставен директно от Мобилното устройство, синхронизиран и изпълнен в ТМ+ с извикване с F7 в екран Прехвърляне. 

Read More: Изпълнение заявки зареждане на мини склад EXVAN в ТМ+
18. 07. 24
posted by: Nina

Документите (стокови разписки и протоколи) за доставка или продажба в ТМ+ могат да бъдат коригирани, анулирани или сторнирани.

Корекцията на документи се прави от Движение на стоки-> Документ корекция. За целта е необходимо оператора да има настройка за права да извършва тази процедура. Създаден е екран, чрез който работите директно в документа.

Read More: СТОРНО на документи в ТМ+
18. 07. 20
posted by: Nina

Регламент (ЕС) 2016/679 издаден на 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването, съхранението и свободното движение на личните данни, спазването на който не предвижда промяна в структурните таблици на ПП "T-Manager+", но спазването на който променя начинът на въвеждане на физическите лица в програмата, относно издаване на фактури към тях, по тяхно желание.

Read More: Защита на личните данни, според регламент ЕС 2016/679 в ТМ+
18. 03. 19
posted by: Nina

Този начин за начисляване на разходи се използва за добавяне на сума в картона на доставчик. Сумата може да бъде положителна (например когато увеличавате задължението си към доставчика по някаква причина, или отрицателна, когато въвеждате кредитно известие или документ за отстъпка).  Влезте в Движение на стоки-> Начисление на разходи.  

Read More: Начисляване на разходи
17. 04. 19
posted by: Nina

 Модул CRM е мърчандайзинг приложение към Мобилната версия към Търговски софтуер T-Manager+. Неговата функционалност се състои в предаване и съхранение на информация между екипа на фирма. 

Въвеждат се събития, извършени при проверка на обектите за продажба на дребно, независимо дали са дребни магазини или верига магазини, относно асортиментна наличност, техника дадена по клиенти, анкети, CRM отчет за предаване на информация от различен характер.

Read More: Модул CRM в T-Manager+
17. 04. 19
posted by: Nina

С тази справка се работи така, както с Експорт Продажби в текстов файл, но служи за извеждане на наличност в един или повече складове. Идеята за изработка е на наши клиенти, но тъй като програмата е унифициран продукт, тази справка може да се използва от всички потребители.

Read More: Експорт на наличност в текстов файл
17. 04. 19
posted by: Nina

Маршрутизиране е част от софтуера за търговия и се използва от фирми с предмет на дейност разносна търговия. T-Manager+ позволява да се създадат картирани маршрути по адреси на клиентите, които обикновенно посещавате в едни и същи дни. Маршрутизирането  позволява да групирате клиентите си според адреса на доставка. 

Read More: Маршрутизиране
17. 01. 17
posted by: Nina

В някои фирми работната заплата се определя спрямо реализирания таргет , изчислява се бонус на база реализация на стоките. В "T-Manager+" това изчисление е решено с една справка. За да я получавате всеки месец в готов вид е необходимо да въведете някои данни в програмата.

1. Влезте в База Данни-> Артикули-> Номенклатура на артикулите. Натиснете "изглед", за да направите статични първите две колони от номенклатурата, намерете колона "група 1".  В тази колона маркирайте артикулите по обединяващ параметър, въведен в номенклатурата, чрез трибуквено съкращение на английски, с главни букви.

Read More: Изчисляване на таргет на работниците
16. 12. 09
posted by: Nina

Направена е доработка на модула, чрез която се осъществява директна връзка между сървъра T-Manager+ и имейл акаунта на потребителя. Това позволява да изпращате по нов начин, без да променяте формата на всяка стокова или фактура.

Read More: Изпращане на стокова разписка по имейл
Начало на страницата