16. 12. 05
posted by: Nina

Справка продажби по клиенти – артикули сравнение на периоди 

  • Засичане на брой 'нови' клиенти за даден артикул, група, доставчик, колекция. Справката засича случаите когато клиента не е нов за програмата, а не е купувал от даден артикул или група в първия период, но е купил във втория.
Read More: Справка за сравнение на продажбите в два периода
16. 11. 17
posted by: Nina

В "T-manager+" може да изкарате справка непазарували клиенти за период като:

влизате в Справки Продажби-> Продажби по клиенти-артикули-периоди. Маркирайте: Сумарно клиенти по вид обект. Вижте снимка 1:

Read More: Справка Непазарували клиенти
16. 10. 18
posted by: Nina
  • Можете да създадете документ за прехвърляне по вече въведен същия документ. Можете да копирате документ за прехвърляне и към него да добавите още артикули, или да изтриете и да запишете резултата.  

За целта: отворете екран Прехвърляне. Изберете склад Предал и склад Приел, както е показано в стъпка 1 в снимката. Въведете номера на документа, от който се копира, както е показано в стъпка 2, а именно в поле приход, натиснете Зареди. Програмата ще започне да прехвърля редовете с артикули и бройки от документа, който сте посочили за копиране. Когато това приключи, натиснете Запис на документа.

Read More: Копиране на документ за Прехвърляне
16. 10. 13
posted by: Nina

В "Trade Manager+" са разработени възможности за анулиране на фактура, анулиране на касов документ, а от 12,10,2016г. можете да анулирате стоков документ. Тази функция се използва в случаите когато желаете да унищожите цял документ за продажба, доставка или прехвърляне. Анулирането нулира количествата на всеки ред от документа, в резултат на това сумарната стойност на документа е равна на нула, в картона на клиента няма задължение към въпросния документ, и само ако случая изисква - трябва да анулирате касовия документ за постъпило плащане.

Read More: Анулиране на стоков документ
16. 09. 30
posted by: Nina

Тази функция се активира в случаите, когато желаете да правите още една отстъпка на своите клиенти, и тя да е отразена в стоковата разписка и фактурата.

Втората отстъпка се прави на база на първата, тя е процент отстъпка от получената цена, в следствие на направената вече първа отстъпка. В следствие на това получавате стокова разписка с отразени отстъпка и допълнителна отстъпка в две отделни колони.

Read More: Втора отстъпка в процент
16. 09. 30
posted by: Nina

Функцията работи за потребителите ползващи терминал BetaPos, със свалена последна актуализация на Trade Manager+.

Намира се в Парични средства-> Специални функции -> Анулиране на документ лотария. Виж изображение 1:

Read More: Анулиране на документ за изплатена лотария
16. 09. 12
posted by: Nina

Намира се в Терминали-> BetaPos-> Национална лотария изплатени.
Справката дава подробна информация за изплатените лотарийни печалби по сериен номер на билет, от определен терминал, към клиент, и обща сума за деня. Необходимо е да изтеглите данните на терминала, след това кликнете върху справката, напишете номер на склад, дата, потвърждение.
Изглед "Изплатени печалби сумарно по клиент + продажби лотария за период" - дава информация за процентното съотношение между продадени лотарийни билети и изплатени печалби за определен период по клиенти.
Изглед "Сумарно по склад + Продажби" - дава информация за процентното съотношение между изплатените печалби и продадени лотарийни билети, по номер на Ван (склад).
За последните две справки изберете дати от 01,01,2016 за всички складове.

За да извлечете информация за предишен период, например от 01,01,2016, е необходимо да пуснете еднократна процедура, която да извлече старите данни. Тази процедура е Еднократна, и се пуска само веднъж на сървъра. Намира се в Терминали-> BetaPOs -> Терминал Плащания. Виж снимката:

Read More: Справка Лотария Изплатени печалби, аналитично
16. 09. 07
posted by: Nina

   Тази справка дава информация за сумата на ДДС на покупките, ДДС на продажби, ДДС на разходите. Можете да следите ДДС по дни и общо Покупки за месеца и сума на ДДС; Общо Продажби за месеца и сума ДДС; Общо Разходи за месеца и сума ДДС; резултат на ДДС от дейността.

Намира се в Справки-> Други отчети-> Баланс Покупки-Продажби, ДДС.

16. 08. 31
posted by: Nina

Тази оптимизация се използва за голяма база данни с голям документооборот, използва се за забързване процеса на извеждане на справка "Продажби по фактури".

Влезте в меню Екстри на TManager, отидете в подменю Актуализация на програмата от www.rankom.net, свалете и пуснете файла за актуализация, отворете отново програмата, пуснете Update on surver. 

Отворете "Справка продажба по фактури" до "Потвърждение" сложете отметка за Оптимизация.

 

16. 08. 29
posted by: Nina

no frame Намира се в Справки- Продажби- експорт на продажби в текстов файл. Тази справка има няколко предимства пред всички останали: извежда се в текстов файл готов за довършителна работа; вие сами задавате параметрите на справката, според текущите ви нужди; Параметрите са повече от 85; можете да създавате  шаблони, с които да генерирате едни и същи колони на справките за различен период от време. Справката е насочена за нуждите на маркетинга. Дава следствена информация в разширен вид. Оформянето на справката започва с посочване на периода на обхват, т.е. чрез датите. Оформянето на колоните на справката става, чрез избор на показателите /с кликване на показател от колона 1, потвърждавате със стрелката в точка 2, в точка 3 са вече извиканите показатели/; В точка 4 са параметрите, които ще бъдат сумирани. Вижте изображението

Read More: Експорт на продажби в текстов файл
16. 08. 03
posted by: Nina

   Срещане на плащания: това е метод за въвеждане на плащания от клиенти или доставчици по банков път или с отложено плащане, тогава когато сумата постъпва след въвеждане на задължението от клиента или към доставчика, и тогава когато сумата покрива няколко документа. Чрез това приложение се срещат постъпилото плащане със задължението в картона на контрагента.

Вижте още: Срещане на плащания в ТМ+
16. 07. 29
posted by: Nina

Дефиниране на селекция артикули е нов вид справка, разработена в T-Manager+. Представлява филтър за сортиране на артикули в големи номенклатури, базиран на част от наименованието на продуктите, но тази част от наименованието, която е обща и обхваща цялата номенклатура.

Селекцията на артикулите се дефинира в База Данни-> Артикули-> Дефиниране на селекция на артикули. Кликвате върху "Нов запис". Записвате пореден номер и кратко наименование на селекцията. В двете изображения по-долу оставям пример за изготвяне на селекция. В точка 1 - са вече създадени селекции, в точка 2 е оставен отворен прозорец за създаване на нова селекция. 

Read More: Дефиниране на селекция артикули
16. 06. 09
posted by: Nina

Справката Картон на доставчик извежда подробна информация по сума и номер на стокови разписки за въведени доставки от един доставчик, и извършените плащания към него по сума, дата и номер на касов разходен ордер. Подробен Картон на доставчик за период може да изведете от Справка Задължения и Картони по контрагенти, с допълнителен изглед Аналитичен картон по контрагент - валута и добавен номер на доставчик в поле Доставчик. 

Обща справка за задълженията към всички доставчици може да извадите от Справка Задължения и Картони по контрагенти, намираща се в раздел Парични Средства, маркирани по валута контрагент.

Нова функция от началото на 2018 е срещане на плащания по доставчици. Функцията прави срещане на документа за плащане и стоковия документ, като плащанията по един стоков документ може да са повече от едно, тогава насочва всички тези плащания към въпросния стоков документ. Целта е да се следи с максимална точност по дни задължение и остатък за плащане по всеки един от документите за доставка. Срещане на плащани по Доставчици ще намерите в Парични Средства.

В ТМ+ има разработена функция Срещане на плащания от клиенти вижте още по темата

Начало на страницата